Alle Categorieën
  Filters
  Voorkeuren
  Zoek

  Algemene voorwaarden

  Artikel 1: Algemene bepalingen

  De electronische webwinkel van SSV BV, een BV met maatschappelijke zetel te Pelt (België), BTW BE 0886.149.735, RPR Hasselt, (hierna 'tvspecialisten.be'), heeft ook een NL BTW nummer, NL826240215B01 en biedt haar klanten de mogelijkheid om audio, tv, multimedia en toebehoren, meubelen en decoratie, huisgeuren e.a. online aan te kopen.

  Onderhavige algemene voorwaarden ("voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij tvspecialisten.be.

  De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

  Artikel 2: Prijs

  Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit afzonderlijk aangegeven.

  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Prijsgaranties zijn altijd en uitsluitend in Euro.

  Eventuele prijsdalingen van een toestel worden gecompenseerd tussen de aankoop en de aflevering. Eens het toestel afgeleverd is worden er geen prijscorrecties meer gegeven.

  Artikel 3: Aanbod

  Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

  Ondanks het feit dat de cataloog en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

  Wanneer U specifieke vragen heeft over bvb. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (per mail of telefoon) (zie artikel 12).

  tvspecialisten.be is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. tvspecialisten.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

  Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door tvspecialisten.be.

  tvspecialisten.be is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

  Artikel 4: Online aankopen

  De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het tvspecialisten.be assortiment online aan te kopen.

  De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van tvspecialisten.be. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum, of afgehaald in ons magazijn op de afgesproken datum.

  De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • voorafbetaling via overschrijving op IBAN BE80 0015 0693 1877 met BIC GEBABEBB op naam van SSV BVBA, 3920 Lommel
  • voorafbetaling via Bancontact/Mister Cash
  • voorafbetaling via kredietkaart (Visa of MasterCard)

  Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van SSV BV.

  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van SSV BV te wijzen bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

  Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

  Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover SSV BV beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

  Onverminderd het voorgaande behoudt SSV BV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

  Artikel 7: Klachten

  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. Na ontvangst van uw klacht dient het beschadigde toestel binnen de 7 dagen retour te komen.

  Indien U afstand doet van een toestel om één of andere reden die niets met beschadigingen of defecten te maken heeft en het toestel nog perfect ongeopend in de doos zit, is er bij het weigeren bij afleveren een admistratieve kost van 25 Euro BTW inbegrepen ten laste van de klant.

  Klachten ivm de levering van je product dienen binnen de 8 werkdagen gemeld te worden. Schadeclaims dienen binnen de 5 werkdagen na ontvangst compleet ingedient te worden per mail naar info@tvspecialisten.be

  Artikel 8: Garantie

  a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

  Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie op verborgen gebreken en niet-conforme levering vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

  Gedurende deze periode verbindt tvspecialisten.be zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. tvspecialisten.be behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de herstelling en/of administratiekosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is.

  Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

  b. Algemeen

  Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

  Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst per mail waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan tvspecialisten.be.

  Elk gebrek dient binnen 14 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

  De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

  Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

  De garantie is niet overdraagbaar.

  Voor TV toestellen tot of gelijk aan 55 inch adviseren wij de doos bij te houden.

  Artikel 9: Verzakingstermijn

  De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :

  De consument heeft het recht aan tvspecialisten.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

  Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst per mail en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun  kosten terug bezorgen aan tvspecialisten.be.

  Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. De verzendkosten van de retourzending zijn altijd ten laste van de klant.

  Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

  Artikel 10: Privacy

  tvspecialisten.be verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en om u informatie van tvspecialisten.be toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van tvspecialisten.be bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat tvspecialisten.be uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen.

  Voor meer info vraag het privacy-charter van tvspecialisten.be of ga naar 'privacy'

  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord.

  Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

  Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

  Het nalaten op gelijk welk moment door tvspecialisten.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

  Artikel 12: Klantendienst

  De klantendienst is bereikbaar per mail info@tvspecialisten.be

  Artikel 13: Wijziging voorwaarden

  Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van SSV BV ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

  tvspecialisten.be kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

  Artikel 14: Bewijs

  De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

  Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt bevoegd.

  Artikel 16: Herstellingen

  Elke herstelling geniet van 3 maanden waarborg op de verholpen fout tenzij schrifitelijk anders vermeld. Toestellen die niet hersteld zijn en niet worden afgehaald door de klant binnen 6 weken na de melding hiervan worden automatisch vernietigd.

  Wat mensen over ons zeggen op Facebook

  Algemene beoordeling

  5 op 114 recensies

  Bloemen Joris

  Zeer mooie zaak, uitgebreid aanbod, vlot en helder advies. Prima service na verkoop!

  Valerie Vaesen

  Super goed geholpen door Jan! Dankje voor deze fantastische service!

  Bert Van Damme

  Snelle levering en super service tegen de laagste prijzen!

  Topmerken aan de laagste prijs!

  Wij heten u van harte welkom in onze winkel, Fabrieksstraat 90C - 3900 Overpelt. Hier staan ongeveer 70 TV's in demo een mix van de merken Samsung, LG, Philips, SONY en LOEWE. We hebben TV's van 32inch tot 85inch in de showroom uitgestald staan.

  Geluidsystemen van Sonos en Samsung staan in demo in onze winkel en kan u daar dus ook beluisteren. Andere audio apparaten die je in onze webshop vindt, staan niet in demo en kan je dus niet beluisteren (maar meestal wel afhalen) in de winkel.

  Ontdek ons experience center! Waarom de onbetwiste TV specialist?